Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες πιστοποίησης και συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.800,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στην από 01/11/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία περιλαμβάνεται επιπλέον ποσό 2.000,00 Ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών που θα καθοριστεί απολογιστικά βάσει των αναγκών που θα προκύψουν.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 17273/12-07-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ 602ΔΩΛΜ-0ΛΤ, κατόπιν της με αριθ. 247/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής

β) η με αριθ. πρωτ. 25520/02-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ ΩΞ7ΝΩΛΜ-ΠΧΨ, κατόπιν της με αριθ. 311/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και

γ) οι βεβαιώσεις της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 355 και 454 αντίστοιχα.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Δευτέρα 4/12/2017 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 14:00).

Για την εν λόγω ανάθεση και προς απόδειξη, της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας, θα πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ή το αίτημα που έχετε υποβάλλει για χορήγηση αυτού. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της Α.Ε. β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) γ. Ασφαλιστική ενημερότητα δ. υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης σε περίπτωση εταιρειών.

  2. Άδεια συντηρητή ανελκυστήρων

  3. Οικονομική προσφορά (συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά με αριθμούς 1 και 2 θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με αριθμό 3.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, σε δύο στάδια.

H Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου


Σχολιάστε