Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε΄ Παιδικής Εξοχής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 532/2019

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

β)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

γ)Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».

δ)Τις διατάξεις:

 1. του Ν.749/48 (ΦΕΚ 200/48 τ.Α’) άρθρο 8 «περί Παιδικών Εξοχών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων»
 2. του από 24/6/49 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 144/49 τ.Α’) περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του Π.Δ. 272/78
 3. του από 14/4/52 Β. Δ/τος «περί καθορισμού λεπτομερειών τινών του Ν. 1727/51 κλπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 512/88 (ΦΕΚ 232/88 τ. Α’)
 4. του Β.Δ. 289/70 (ΦΕΚ 89/70 τ. Α’) «περί μετονομασίας του Εθνικού ιδρύματος εργαζόμενου παιδιού σε Κοιν. Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διεπουσών τούτου διατάξεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Β.Δ. 385/71 (ΦΕΚ 115/71 τ.Α’), το από 18/3/1982 Π.Δ. (ΦΕΚ 129/82 τ. Α’)και το Π.Δ. 434/85 (ΦΕΚ 156/85 τ.Α’).
 5. του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/79 τ. Α’) άρθρο 54.
 6. του Π.Δ. 441/86 (ΦΕΚ 216/86 τ. Α’) τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από 24/6/49 Β. Δ/τος «περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών».
 7. του Ν. 1878/90 (ΦΕΚ 33/90) άρθρο 9.
 8. του Ν. 2646/98 άρθρο 13 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοιν. Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/98 τ. Α’).
 9. του Ν. 1832/89 (ΦΕΚ 54/89) άρθρο 50

ε)Την αριθμ. Φ104/Γ2γ/4446/82 (ΦΕΚ 436/82 τ. Α’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κοιν Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ104/52γ/7802/82 (ΦΕΚ 839/82 τ.Β’), 8917/83 (ΦΕΚ 734/83 τ. Β’), Γ2/5119/87 «περί ανασυνθέσεως του Δ.Σ., Δ.Ε., Εφορειών φορέων της Παιδικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Π1β/Γ.Π. οικ. 63449/2003 (ΦΕΚ 906/2003).

στ)Την αριθμ. 54047/8105/24/6/85 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

ζ)Την απόφαση 1277/89 (ΦΕΚ 299/89) «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εξοχών».

η)Την αριθμ. Γ2β/541/20/4/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (ΦΕΚ 980/99 τ. Β’).

θ)Την αριθμ.  Δ11οικ,16878/678/2019  Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών- Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η  οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος.(ΦΕΚ 1339/2019  τ.Β).

ι)Την ανάγκη συγκροτήσεως  Δ.Σ. της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2019.

ια)Το υπ αριθ πρωτ   7951/24-04-2019   έγγραφό μας προς τη ΚΕΔΕ με το οποίο ζητάμε να οριστεί εκπρόσωπος και αναπληρωτής του για το ΔΣ της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης

ιβ)Το υπ αριθ πρωτ   1387/17-05-2019 έγγραφο της ΚΕΔΕ με το οποίο γνωστοποιείται η υπ αριθ   462/15-05-2019 απόφαση του για τη συγκρότηση του ΔΣ  της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα  Ν. Μάκρης.

ιγ)Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε’ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Γεώργιος Νησιώτης, Αντιδήμαρχος  Δήμου Μαραθώνος, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ

Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Τσιμήνη του Κων/νου, ως μέλος που διακρίνεται για την κοινωνική της προσφορά

Οικονομικός Σύμβουλος: Μιλτιάδης Καρακώστας, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Δήμου Μαραθώνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κοροβέσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Μαραθώνος ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ

Αντιπρόεδρος: Σοφία Καραλευτέρη του Αρίστου, ως μέλος που διακρίνεται για την κοινωνική της προσφορά

Οικονομικός Σύμβουλος: Σοφία Χατζηστεφάνου του Χαραλάμπους, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμου Μαραθώνος

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ. θα παρέχει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου μας Γεωργία Αργυροπούλου.

 1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε