Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 22η Συνεδρίαση 18ης Ιουλίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου).
 2. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση «προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων» κατόπιν προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε συνέχεια της με αριθμό 206/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (ομάδες /τμήματα Α-1.2, Β-1.1, Β-1.2). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 3. Περί λήψης απόφασης για την νόμιμη εκπροσώπηση του Δήμου στην ALPHA BANK. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 4. Περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 5. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2016 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 6. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2017 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 7. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών των Ορκωτών Ελεγκτών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 8. Περί έγκρισης της 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 9. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (ρυμουλκούμενη καντίνα) της κ. Κατσαγώνη Αγγελικής του Στεφάνου στην Λεωφόρο Μαραθώνος 237 στον Μαραθώνα, εντός του μισθωμένου χώρου της. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς).
 10. Περί έγκρισης Σχεδίου Γραμμών Ανακύκλωσης στο Δήμο Μαραθώνα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Ζούρος Γεώργιος).
 11. Περί έγκρισης της απόφασης του ΔΣ της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. με τίτλο: Λήψη απόφασης για διαπίστωση των προϋποθέσεων απασχόλησης προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας βάσει της εγκυκλίου 19 με αρ. πρωτ. :οικ.22159/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Αιμίλιος Ρεΐσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •