Προσωρινή αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

administrator Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Μαραθώνας: 2 Μαρτίου 2017

Αριθμός Απόφασης: 403/2017

 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 8 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη.

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) Το άρθρο 57 του Νόμου 4249/24-3-2014.

δ) Την υπ’ αριθμόν 1020/11357/1-γ/20-2-2017 απόφαση του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης για σφράγιση του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη για δέκα ημέρες.

ε) Την  υπ’  αριθ.  1020/11357/1-δ/28-2-2017  έκθεση  σφράγισης  του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για την προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθ. 17436/22-7-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 8 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, με την επωνυμία «MONACO», για το χρονικό διάστημα 28-2-2017 έως και 9-3-2017, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1020/11357/1-γ/20-2-2017 απόφασης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης για σφράγιση του καταστήματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούσαν τη λειτουργία της μουσικής.

  1. Η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
  2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (403/2017) και θα αναρτηθεί στο                 δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές Ατομικές   Διοικητικές πράξεις.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •