Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαραθώνος

Οικονομική επιτροπή | 29ή συνεδρίαση 21ης Αυγούστου 2018

administrator Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/8/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για τη πληρωμή των ΕΛ.ΤΑ. και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 2. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών λογαριασμών ύδρευσης και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για αιτήματα αναζήτησης γνησιότητας εγγράφων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
 4. Λήψη απόφασης για την απόδοση του εντάλματος για τη πληρωμή του Τεχνικού έλεγχου οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 5. Λήψη απόφασης για την για την απόδοση του εντάλματος για την πληρωμή προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος και απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 3Α ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθμό 782/2018 απόφασης Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά των με αριθ. : α) 7434/2018 και β) 7436/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές)
 8. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης για την εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων μη επικίνδυνων (ΑΕΚΚ) που θα συλλεγούν από τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων στις πληγείσες περιοχές λόγω του κατεπείγοντος.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων διακήρυξης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 3ου Διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης.
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων διακήρυξης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 4ου Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης.
 12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων διακήρυξης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •