Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 6/2020 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019». Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μηνός Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 7/2020                                      ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Δεκεμβρίου 2019». Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών μήνα Δεκεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 8/2020 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στους ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου Μαραθώνος για τον μήνα Δεκέμβριο 2019». Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:        19 / 2020                                                                            Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 τ. Α΄/8-5-1953  «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει Νομικών Προσώπων …

Στείρωση Αδέσποτων Ζώων στον Δήμο Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου, Ζώα Συντροφιάς

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο Στειρώσεων Αδέσποτων Ζώων που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μαραθώνος το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιανουαρίου 2020 σε συνεργασία με την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ) και το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Μαραθώνος. Το …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ακολουθούν διευκρινίσεις Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2020, 2021 και 2022 (με συστημικό αριθμό 84042). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 1.686.031,68 ευρώ με …

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μαραθώνος. Ο εν λόγω διαγωνισμός …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια εντύπων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων (αφισέτες, εισιτήρια, προσκλήσεις, προγράμματα Φεστιβάλ Μαραθώνος κλπ)  μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τις ανάγκες της ΚΕΔΜΑ, με τις ακόλουθες τεχνικές …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ: Ψ7ΩΡ465ΘΕΕ-7Ψ4) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006173899), προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου …

Ορκωτοί λογιστές

Λογιστική υποστήριξη Σχολικής Επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ465ΘΕΕ-ΥΙ6) (ΑΔΑΜ: 20REQ006173942), προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2020, από 01-01-2020 έως και …

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος σε εκδήλωση στον Νέο Βουτζά παρουσία του Αμερικανού Πρέσβη

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος» προκειμένου να τιμηθεί ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας κ. Geoffrey Pyatt για τη δωρεά ενός φορητού απινιδωτή, παραβρέθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. …

Άριστη συνεργασία του Δήμου Μαραθώνος με τη ΔΕΔΔΗΕ Μαρκοπούλου

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16ης Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, μεταξύ του Δήμαρχου Μαραθώνος κ. Στέργιου Τσίρκα και εκπροσώπων της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Μαρκοπούλου, των κ.κ. Γιώργου Κώτσαλου και Δημήτρη Καλύβα, …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων κήπων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 17/2020 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. …

Δήμος Μαραθώνος

Δασικός χάρτης για την περιοχή Μάτι

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου

Ενόψει της εκπόνησης μελέτης δασικού χάρτη για την περιοχή Μάτι που αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την κατάρτιση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, ο Δήμος Μαραθώνα ανέλαβε να συγκεντρώσει και παραδώσει αρμοδίως στοιχεία που θα συμβάλουν στην αναμόρφωση εν συνόλω του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης            13/2020 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Λύση υπαλληλικής σχέσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1147/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης                 12/2020 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             11/2020 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:   1387/2019                                                                        Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ . 2. Τις διατάξεις του άρθρου  72 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε΄ Παιδικής Εξοχής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 2/2020 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο …