Ευχαριστήρια Επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Δήμο Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου

Για την «ασφαλή, ποιοτική και αξιοπρεπή φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και των συνοδών τους, στους χώρους της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγίου Ανδρέα» ευχαριστούν θερμά, Γονείς και Κηδεμόνες Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) τον Δήμο Μαραθώνος και προσωπικά τον Δήμαρχο κ. …

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ Συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος & επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού του αντλιοστασίου πυρόσβεσης & βιολογικού Ε΄ Κατασκήνωσης

Οι ώρες των Αγιασμών στα Σχολεία του Δήμου Μαραθώνος

websupport Δελτία τύπου

Όλα έτοιμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στον Δήμο Μαραθώνος. Στους παρακάτω πίνακες ανακοινώνονται το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, με τις ώρες των Αγιασμών σε όλες τις Σχολικές Μονάδες, Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, …

Διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για τη διαχείριση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής,Ο προϋπολογισμός του …

Προμήθεια υλικών ύδρευσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται …

Προμήθεια κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθειας κλειδαριών και μαρμαρινών πορτών για συντήρηση οστεοφυλακίων των κοιμητηρίων  του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 2.976,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π14/2020 Μελέτη της …

Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος 

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου (2) «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών …

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 9/09/2020

websupport Χάρτες επικινδυνότητας

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – 9/09/2020 «Αυξημένη ετοιμότητα λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς  στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» Επειδή ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είναι πολύ υψηλός, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Ε.Σ.Κ.Ε., σε συνδυασμό …

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων & κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων στα σχολικά κτήρια, στα δημοτικά κτήρια, στο σταθμό μεταφόρτωσης, εκτιμώμενης αξίας 7.936,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 15/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, …

Αναπλήρωση Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση  Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών β) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 9ΦΕΚ 87α/2010) γ) …

Tοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Tοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, …