Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 561/2019                                                                        ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος.  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: α.  Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             559/2019 ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε΄ Παιδικής Εξοχής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 532/2019 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 537/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε υπάλληλο του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 538/2019                 ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ αριθ 804/2018 αποφάσεως με θέμα «Σύσταση επιτροπής  για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης/07/2018 στην περιοχή του Δήμου μας»  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλων ως χρήστες και διαχειριστές του συστήματος govHUB

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  536/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 546/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) δ) Την υπ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση ωφελουμένων ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 548/2019     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη υπαλλήλου για τη Δομή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 347/2019                        Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος κοντά στο Δημότη | Πρόγραμμα συναντήσεων με τους Πολίτες

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Ιωάννης Ζαγάρης καθιερώνει τακτική επικοινωνία με τον Πολίτη.   Οι συναντήσεις με το Δήμαρχο θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικώς στο 2294320526 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mayor@marathon.gr , και βάσει του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Λύση σχέσης εργασίας υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 355/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άσκηση αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ . Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ’ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης beach volley/

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος αποφασίζει: Την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ομάδας Α2, όπως ορίζεται στον Ν.4479/2017, άρθρο 4 , ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. για προπονήσεις και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στο άθλημα του BEACH VOLLEY, με χωρητικότητα …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Aνάθεση υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει: 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχειρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνος συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ. 2. Την έγκριση της με αριθμό 1/2019 Μελέτης της Δ/νσης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια εδεσμάτων εκλογικών αντιπροσώπων και επιτροπών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:    Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια νερών & εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της 26/05/2019 καθώς και της 02/06/2019 συνολικού προϋπολογισμού: Για την ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Ε. Ν. …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Εκτελών Καθήκοντα Δημάρχου Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:  Την Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών  και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όπως Σάββατο –Κυριακή και νυχτερινές ώρες με ειδική εκλογική αποζημίωση …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Eγκατάσταση δικτύου Η/Υ |2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει: Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης δικτύου Η/Υ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης της Δ.Κ. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ. Την έγκριση της από 10/04/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσκληση δημοτικών συμβούλων προς εκλογή Δημάρχου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

ΠΡΟΣ : τους  Συμβούλους του Επιτυχόντος Συνδυασμού του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μαραθώνος  “ΠΟΛΙΤΕΣ ”   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΛΕΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ-ΡΙΖΟΥ ΧΑΙΔΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου| εξουσιοδότηση υπογραφής προϊσταμένων.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος: Εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δήμου Μαραθώνος να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της οποίας προΐστανται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β), όπως  ισχύει. Ειδικότερα εξουσιοδοτεί: …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ανάθεση υπηρεσιών εκκενώσεων & αποφράξεων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει: Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεων δικτύων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα και Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 9.996,80 Ευρώ. Την έγκριση της με αριθμό 25/2019 Μελέτης της Δ/νσης …