Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης για την «Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της Δ.Ε. …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 590/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ …

Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών “Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών». Αριθμός Απόφασης: 29/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα …

Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας δημοσίευσης για την «Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, Κτηματολογικών Πινάκων και της Πρότασης Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης  για την «Κτηματογράφηση – Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης – Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης» της Δ.Ε. Νέας Μάκρης …

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, …

Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν προκύψει έκτακτες βλάβες στην Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον  JCB δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές». Αριθμός …

Περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 7-9 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». Αριθμός Απόφασης: 25/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τον …

Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)». Αριθμός Απόφασης: 27/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τον Ν. …

Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)». Αριθμός Απόφασης: 26/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής …

Περί ορισμού ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ομάδας διοίκησης έργου». Αριθμός Απόφασης: 24/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)”». Αριθμός Απόφασης: 22/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις …

Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω αναβολής της από 14/12/2022 δικασίμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω αναβολής της από 14/12/2022 δικασίμου». Αριθμός Απόφασης: 19/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 …

Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». Αριθμός Απόφασης: 18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα …

Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια χρωμάτων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος”». Αριθμός Απόφασης: 16/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)”με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης». Αριθμός Απόφασης: 16/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις …

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος». Αριθμός Απόφασης: 7/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. …

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος». Αριθμός Απόφασης: 6/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2022» Αριθμός Απόφασης: 5/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του …

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων προσβεβλημένων από ασθένειες για το έτος 2023» Αριθμός Απόφασης: 4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο …

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνος και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων προσβεβλημένων από ασθένειες για το έτος 2023» Αριθμός Απόφασης: 2/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο …