Αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, λόγω απολύμανσης.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, λόγω απολύμανσης.». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006) β) Τις διατάξεις …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και …

Περί ορισμού επιτροπής ελέγχου εγκαταστάσεων αντλιοστασίου στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού επιτροπής ελέγχου εγκαταστάσεων αντλιοστασίου στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων, Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) …

Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και …

Λήψη μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 …

Πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη δεκαεπτά ατόμων στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. …

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις …

Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή του

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή του». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 …

Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανικού για αλλαγή χρήσης ΟΤ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανικού για αλλαγή χρήσης ΟΤ 838 της 6ης ΠΕ από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρο σχολείων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 …

Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 …

Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψηφίων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ …

Περί ανάθεσης της παροχής αναγκαίων εργασιών στο 4ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ν. Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής αναγκαίων εργασιών στο 4ο Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Ν. Μάκρης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …

Αποδοχή παραίτησης ωφελούμενου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης ωφελούμενου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) …

Περί προμήθειας & τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων και αλουμινίων (ΟΜΑΔΑ Β)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί προμήθειας & τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων και αλουμινίων του Δήμου Μαραθώνος (ΟΜΑΔΑ Β)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και …

Περί προμήθειας & τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων και αλουμινίων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί προμήθειας & τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων και αλουμινίων του Δήμου Μαραθώνος (ΟΜΑΔΑ Α)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και …

Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων και κτιρίων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων και κτιρίων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις …

Απευθείας ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα την αποκομιδή των φερτών υλικών από το Σέσι Γραμματικού έως την παραλία Βαρνάβα, συνέπεια της κακοκαιρίας «Θάλεια». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις …

Πρόσληψη δώδεκα (12) ωφελούμενων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη δώδεκα (12) ωφελούμενωνσύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για τηνπροώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του …

Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Μαλιώρα Ελένης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και πρόσληψη της Κορωναίου Δέσποινας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος …