Τροποποίηση της υπ αριθ 338/2020 αποφάσεως Δημάρχου περί Διάθεσης των αναδόχων καθαρισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθ 338/2020 αποφάσεως Δημάρχου περί Διάθεσης των αναδόχων καθαρισμού Συμβάσεων Μίσθωσης έργου χρηματοδότησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μαραθώνα και προσωπικού του ΝΠΔΔ Τετράπολις, στα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας …

Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ και αντικατάστασή του

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σύμβαση ιδοχ και αντικατάστασή του» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως …

Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας νερού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας νερού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφής» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  «Εξουσιοδότηση υπογραφής» γ)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης …

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για αποτύπωση και φωτορεαλιστική απεικόνιση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών αρχιτέκτονα για την εκπόνηση αρχ/κης μελέτης με αποτύπωση και φωτορεαλιστική απεικόνιση για την ανάπλαση παραλιακού μετώπου στην 5η γειτονιά της Ν. Μάκρης» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος …

Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ομάδας διοίκησης έργου» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» γ) …

Περί διενέργειας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων από επιχορήγηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντλίας υγρών καυσίμων του Δήμου Μαραθώνο

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας αντλίας υγρών καυσίμων  του Δήμου Μαραθώνο» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών …

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του …

Περί της λειτουργίας των ταμείων των δημοτικών καταστημάτων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί της λειτουργίας των ταμείων των δημοτικών καταστημάτων Δήμου Μαραθώνος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων …

Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας των ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας των ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης καταχώρησης των καθημερινών ενδείξεων κατηγορίας  κινδύνου  βάσει  του Χάρτη Πρόβλεψης  Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας  υπόψη: α) Τις  διατάξεις του άρθρου …

Διακοπή και παράταση της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Διακοπή και παράταση της απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (3/2019 δημόσια  πρόσκληση) ειδικοτήτων ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΚΟΙΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. …

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση των χώρων συγκέντρωσης & καταφυγής – καταυλισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση  των χώρων συγκέντρωσης & καταφυγής – καταυλισμού των πολιτών μετά από γεγονότα έκτακτης ανάγκης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας  υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. θ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ …

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση των οδών διαφυγής σε όλες τις Δ.Κ του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση  των οδών διαφυγής σε όλες τις Δ.Κ του Δήμου Μαραθώνος που θα χρησιμοποιηθούν για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών μετά από γεγονότα έκτακτης ανάγκης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας  υπόψη: Τις …

Περί διενέργειας και απευθείας ανάθεσης της κατεπείγουσας προμήθειας γαντιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας και απευθείας ανάθεσης της κατεπείγουσας προμήθειας γαντιών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …

Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» …

Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ατόμων για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 3200/1955 …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  των υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς κατά παντός υπευθύνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς κατά παντός υπευθύνου». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ . …