Ορισμός Συντονιστή της Άσκησης ετοιμότητας προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Συντονιστή της  Άσκησης ετοιμότητας προληπτικής  οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς εν εξελίξει στο Δήμο Μαραθώνος με την κωδική ονομασία: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2024» Αριθμός Απόφασης: 224/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. …

Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Διατήρηση προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων» Αριθμός Απόφασης: 223/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 …

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» …

Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για το σεμινάριο με τίτλο “TED – eNotices2”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για το σεμινάριο με τίτλο «TED – eNotices2 Διαδικασίες Συμπλήρωσης Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού & Γνωστοποίηση Σύμβασης στο Σύστημα TED – eNotices2 από 01-02-2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα Ηλεκτρονικά Έντυπα …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής αστυνομίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 205/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 204/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. Δήμου Μαραθώνος σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης”» Αριθμός Απόφασης: 202/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας» Αριθμός Απόφασης: 203/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης …

Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους» Αριθμός Απόφασης: 201/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής …

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Ε’ Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος”» Αριθμός Απόφασης: 186/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. …

Περί έγκρισης ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών  (Ειδικό Παράρτημα Θ΄) με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Αριθμός Απόφασης: 199/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου …

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2 στα πλαίσια  της 5ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» Αριθμός Απόφασης: 198/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο …

Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης επί χάρτου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» Αριθμός Απόφασης: 192/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 175/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις …

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 175/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και …

Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας εργασιών ετήσιας συντήρησης, επισκευής και  αποκατάστασης βλαβών αντλίας θερμότητας στο κολυμβητήριο του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 184/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του …

Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 183/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Πρόσληψη ειδικού συνέργατη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Αριθμός Απόφασης: 141/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Την υπ’ …

Περί έγκρισης προμήθειας εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 172/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών …

Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος”» Αριθμός Απόφασης: 170/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …