Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνος, ως μέλος τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αγοραία εκτίμηση αξίας των προσβεβλημένων από μελιταίο πυρετό (βρουκέλλωση) αιγοπροβάτων, καθώς και των προσβεβλημένων από φυματίωση – βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση …

Ιδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

«Η Παμμακάριστος» | Ίδρυμα για το παιδί | Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μετά την παραίτηση της κας Τσολάκου Αλεξάνδρας μέλους του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει τον κ. Δημήτριο Σκλαβούνο ως νέο μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί « Η Παμμακάριστος» που εδρεύει …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ Σέρβου Μαρίας του Στυλιανού ειδικότητας ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄ από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Κούκη Αθηνάς του Αναστασίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής μετακινεί την μόνιμη υπάλληλο Στεργίου Ιακωβίνα του Αλεξάνδρου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, και την τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω έκτακτων αναγκών …

2ο Λύκειο Νέας Μάκρης – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Σχολικές Επιτροπές

Με την υπ.αριθμ. 442/2017 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, Συγκροτήθηκε επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου μετά κτηρίου) για την στέγαση του 2ου Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από: α) τον κο Καπέλλα Στέφανο, …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 16 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 440/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ) Τις διατάξεις του …

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: « σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 9 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 425/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου …

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Καλπακίδη

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας, 09/03/2017 Αρ. Απόφασης 424/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 410/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του άρθρου …

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας 07/03/2017 Αρ. Απόφασης 408/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παύση καθηκόντων άμισθου συμβούλου Δημάρχου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

7 Μαρτίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 407/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.15 & 16 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) γ) Τις διατάξεις του άρ. …