Ιδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

«Η Παμμακάριστος» | Ίδρυμα για το παιδί | Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μετά την παραίτηση της κας Τσολάκου Αλεξάνδρας μέλους του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει τον κ. Δημήτριο Σκλαβούνο ως νέο μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί « Η Παμμακάριστος» που εδρεύει …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ Σέρβου Μαρίας του Στυλιανού ειδικότητας ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄ από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Κούκη Αθηνάς του Αναστασίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής μετακινεί την μόνιμη υπάλληλο Στεργίου Ιακωβίνα του Αλεξάνδρου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, και την τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω έκτακτων αναγκών …

2ο Λύκειο Νέας Μάκρης – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Σχολικές Επιτροπές

Με την υπ.αριθμ. 442/2017 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, Συγκροτήθηκε επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου μετά κτηρίου) για την στέγαση του 2ου Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από: α) τον κο Καπέλλα Στέφανο, …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 16 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 440/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ) Τις διατάξεις του …

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: « σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 9 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 425/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου …

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Καλπακίδη

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας, 09/03/2017 Αρ. Απόφασης 424/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 410/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του άρθρου …

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας 07/03/2017 Αρ. Απόφασης 408/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παύση καθηκόντων άμισθου συμβούλου Δημάρχου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

7 Μαρτίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 407/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθμός Απόφασης: 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.15 & 16 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) γ) Τις διατάξεις του άρ. …