Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 569/2019 ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  Εξουσιοδότηση υπογραφής γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 567/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών β)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 566/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Την …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση 48 ατόμων βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 564/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών Genesis και λογισμικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     568/2019        ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αδειών χρήσης εφαρμογών προγράμματος Genesis και λογισμικού βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των διευθύνσεων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:  560/2019                                                                        ΘΕΜΑ: «Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και κατά της με αριθμό 4314/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 32ο Μονομελές)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη:  α) 1. Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Aνάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης       565/2019 ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 562/2019                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση επιτροπής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 561/2019                                                                        ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος.  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: α.  Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης             559/2019 ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε΄ Παιδικής Εξοχής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 532/2019 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 537/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε υπάλληλο του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 538/2019                 ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ αριθ 804/2018 αποφάσεως με θέμα «Σύσταση επιτροπής  για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης/07/2018 στην περιοχή του Δήμου μας»  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλων ως χρήστες και διαχειριστές του συστήματος govHUB

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  536/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλου για τη γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 546/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) δ) Την υπ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση ωφελουμένων ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 548/2019     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη υπαλλήλου για τη Δομή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 347/2019                        Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ο Δήμαρχος κοντά στο Δημότη | Πρόγραμμα συναντήσεων με τους Πολίτες

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Ιωάννης Ζαγάρης καθιερώνει τακτική επικοινωνία με τον Πολίτη.   Οι συναντήσεις με το Δήμαρχο θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικώς στο 2294320526 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mayor@marathon.gr , και βάσει του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Λύση σχέσης εργασίας υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 355/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άσκηση αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ . Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ’ …