Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | τροποποίηση της υπ αριθ 1587/2017 αποφάσεως

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

 Ο ∆ήμαρχος Μαραθώνα Αττικής αποφασίζει τα κάτωθι: Τροποποιούμε την υπ αριθ 1587/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2018» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4832/2017 τ.Β΄  μετά τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανανέωση σύμβασης εργασίας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανανέωση σύμβασης εργασίας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω υπαλλήλους να υπογράφουν με εντολή του Δημάρχου όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO)

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00 Ευρώ. Την έγκριση της με αριθμό 1/2019 Μελέτης της Δ/νσης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Α π ο φ α σ ί ζ ει Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ  8093/25-04-2019   υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Κεχαγιαδάκη Ελευθέριου του Κων/νου  σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας – …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής                               Α π ο φ α σ ί ζ ει Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | επιτροπές ελέγχου παιδικών χαρών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α’ ) «Πρόγραμμα …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |Σύσταση ομάδας έργου ετοιμότητας σε πυρκαγιά

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την Σύσταση Ομάδας Έργου, ως κατωτέρω : Ηλίας Παναγιώτης, Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Δήμου Μαραθώνος Κολοβός Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος Λάμπρου Άννα, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος Χαλυβδόπουλος …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Συγκρότηση ΟΔΕ για την μέριμνα των πυρόπληκτων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συμπλήρωση της υπ αριθ 945/2018 αποφάσεως περί της εκ νέου συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για το συντονισμό, καταγραφή αναγκών, συλλογή τροφίμων, διανομή τροφίμων, φιλοξενία, μέριμνα κ.λ.π. των πυρόπληκτων της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ανάκληση απόφασης μετακίνησης υπαλλήλου στην ΚΕΔΜΑ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισμού & Παιδείας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και …

κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Φαρμακείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος».   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – …

κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος».    Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στο προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής εξουσιοδοτεί τον μόνιμο υπάλληλο & Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος, κ. Πέτρο Μπερτόλη, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, να υπογράφει συστάσεις & έγγραφα προς πολίτες και υπηρεσίες (Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία …

Vasilis Tsoupras

Αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας | Παράταση θητείας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφάσισε την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, Δήμου Μαραθώνος, κ. Τσουπρά Βασιλείου-Νικολάου του Γεωργίου έως και τις 31/08/2017. Κατά τα λοιπά όσον αφορά τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες ισχύουν τα όσα …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος, κ. Λένα Άγγελο, να υπογράφει τα διαβιβαστικά των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα προς τις υπηρεσίες, έγγραφα που αφορούν στην εκτέλεση των ως …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής δικαστικών υποθέσεων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος εξουσιοδοτεί την έμμισθη δικηγόρο του Δήμου μας Γεωργία Κωτούλια του Παναγιώτη, να υπογράφει διαβιβαστικά & έγγραφα, προς υπηρεσίες (ειρηνοδικεία, πταισματοδικεία, εφετεία κ.λ.π.) που αφορούν απόψεις και απαντήσεις για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Μαραθώνος. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ …

Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνος, ως μέλος τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αγοραία εκτίμηση αξίας των προσβεβλημένων από μελιταίο πυρετό (βρουκέλλωση) αιγοπροβάτων, καθώς και των προσβεβλημένων από φυματίωση – βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση …