Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ανάκληση απόφασης μετακίνησης υπαλλήλου στην ΚΕΔΜΑ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισμού & Παιδείας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και …

κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Φαρμακείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος».   Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – …

κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος

Επιτροπή αξιολόγησης ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Κοινωνικό Παντοπωλείο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος».    Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στο προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής εξουσιοδοτεί τον μόνιμο υπάλληλο & Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος, κ. Πέτρο Μπερτόλη, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, να υπογράφει συστάσεις & έγγραφα προς πολίτες και υπηρεσίες (Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία …

Vasilis Tsoupras

Αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας | Παράταση θητείας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα αποφάσισε την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, Δήμου Μαραθώνος, κ. Τσουπρά Βασιλείου-Νικολάου του Γεωργίου έως και τις 31/08/2017. Κατά τα λοιπά όσον αφορά τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες ισχύουν τα όσα …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος, κ. Λένα Άγγελο, να υπογράφει τα διαβιβαστικά των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα προς τις υπηρεσίες, έγγραφα που αφορούν στην εκτέλεση των ως …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής δικαστικών υποθέσεων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος εξουσιοδοτεί την έμμισθη δικηγόρο του Δήμου μας Γεωργία Κωτούλια του Παναγιώτη, να υπογράφει διαβιβαστικά & έγγραφα, προς υπηρεσίες (ειρηνοδικεία, πταισματοδικεία, εφετεία κ.λ.π.) που αφορούν απόψεις και απαντήσεις για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Μαραθώνος. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ …

Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνος, ως μέλος τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αγοραία εκτίμηση αξίας των προσβεβλημένων από μελιταίο πυρετό (βρουκέλλωση) αιγοπροβάτων, καθώς και των προσβεβλημένων από φυματίωση – βρουκέλλωση και ενζωτική λεύκωση …

Ιδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

«Η Παμμακάριστος» | Ίδρυμα για το παιδί | Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μετά την παραίτηση της κας Τσολάκου Αλεξάνδρας μέλους του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ο Δήμαρχος Μαραθώνος ορίζει τον κ. Δημήτριο Σκλαβούνο ως νέο μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος για το Παιδί « Η Παμμακάριστος» που εδρεύει …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ Σέρβου Μαρίας του Στυλιανού ειδικότητας ΔΕ χειριστών Η/Υ με βαθμό Β΄ από το Δήμο Μαραθώνος στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετάταξη υπαλλήλου από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Κούκη Αθηνάς του Αναστασίου, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, από το Δήμο Μαραθώνος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ Σχετικός σύνδεσμος …

Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής μετακινεί την μόνιμη υπάλληλο Στεργίου Ιακωβίνα του Αλεξάνδρου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης με βαθμό Δ΄ από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, και την τοποθετούμε στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω έκτακτων αναγκών …

2ο Λύκειο Νέας Μάκρης – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Σχολικές Επιτροπές

Με την υπ.αριθμ. 442/2017 απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, Συγκροτήθηκε επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου μετά κτηρίου) για την στέγαση του 2ου Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από: α) τον κο Καπέλλα Στέφανο, …

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 16 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 440/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ) Τις διατάξεις του …

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: « σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 9 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 425/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου …

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιδήμαρχο Θεόδωρο Καλπακίδη

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας, 09/03/2017 Αρ. Απόφασης 424/2017 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014, Τις διατάξεις των άρθρων …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Μαραθώνας: 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης: 410/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του άρθρου …