Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 1-2023

websupport Θέσεις εργασίας

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την ΣΟΧ 1-2023 (αρ.πρωτ:1373/7-9-2023)  

2η Aνακοίνωση πρόσληψης Σχολικών Τροχονόμων για το σχολ. έτος 2023-2024

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΩΞΟΕΠΟ-Λ1Η) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και …

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας, ΝΠΔΔ Τετράπολις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-10-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-10-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»  Δήμου Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: …

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας, ΝΠΔΔ Τετράπολις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-10-2023 έως και 13-10-2023                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη …

Aνακοίνωση πρόσληψης Σχολικών Τροχονόμων για το σχολ. έτος 2023-2024

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αρ. 33/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΩΞΟΕΠΟ-Λ1Η) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της …

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ για κάλυψη έκτακτων αναγκών

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

Προσωρινοί πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

websupport Θέσεις εργασίας

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος.

Aνακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για την πλήρωση 38 θέσεων προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 01/8 – 14/8/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως …

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ για κάλυψη έκτακτων αναγκών

websupport Θέσεις εργασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της …

2η Ανακοίνωση πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης

websupport Θέσεις εργασίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/7  έως 20/7/2022 2η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού …

Οριστικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ 3/2023

websupport Θέσεις εργασίας

Οριστικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΣΟΧ 3/2023 (Α.Π. 7090/2023) ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος.

Ανακοίνωση προσλήψεων από τη Φαρμακοβιομηχανία GENEPHARM στην Παλλήνη

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

H Φαρμακοβιομηχανία GENEPHARM με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ για εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες Κύρια καθήκοντα: Χειρωνακτικές εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγή ή συσκευασία του τελικού προϊόντος  Επίβλεψη των μηχανών και ενημέρωση του προϊσταμένου βάρδιας για …

Ανακοίνωση πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ προσωπικού Ε΄ Παιδικής Εξοχής

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2023, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  …

Προσωρινό πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας, καθώς και απορριπτέων, υποψηφίων ΣΟΧ 3/2023

websupport Θέσεις εργασίας

Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΣΟΧ 3/2023 (Α.Π. 7090/2023) ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Καθαριότητα)

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ από την εφορία αρχαιοτήτων Αν. Αττικής

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2/6/23 Για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο …

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 8 – 19/6/2023                                           Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων …

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού (Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία)

websupport Θέσεις εργασίας

Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας και απορριπτέων υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 5 μηνών, με την υπ’ Α.Π. 11099/2023 ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία)

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …