τροφή αδέσποτων σκύλων

Προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.075,38 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 2/2018 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής …

Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ΔΗΘΕΜΑ

Υποβολή προτάσεων σχετικά με την τέχνη του Θεάτρου

administrator Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνος (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τέχνη του θεάτρου, προκειμένου να υλοποιήσει δράσεις με καλλιτεχνικό περιεχόμενο για το έτος 2019. Οι δράσεις του Νομικού Προσώπου απευθύνονται σε παιδιά, νέους και ενήλικες. …

πρέσα σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Παροχή υπηρεσιών επισκευής πρέσας στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών επισκευής πρέσας στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 8.525,05 € με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 16/10/2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και …

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο της αφετηρίας του Μαραθώνιου δρόμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”, …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 260/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες (εταιρείες – …

μημεδ

Κλήρωση για την σύσταση μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την …

μέσα ατομικής προστασίας

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

Περίφραξη οικοπέδου του Δήμου Σπάρτης στον Ερυθρό Σταυρό

Έργο περίφραξης οικοπέδου του Δήμου Σπάρτης στην περιοχή του Ερυθρού Σταυρού στη Νέα Μάκρη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το “Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατιών”, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αριθ. 72/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου “Περίφραξη οικοπέδων”. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την …

Ορκωτοί λογιστές

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή για το Ν.Π.Δ.Δ. “Τετράπολις”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», για την διαχειριστική χρήση των ετών 2016 και 2017 εκτιμώμενη αξία 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της …

Παιδίατρος Παιδικών Σταθμών Τετράπολις

Πρόσληψη Παιδιάτρου για τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας “Τετράπολις” του Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου, οι …

GDPR

Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. στον Γ.Κ.Π.Δ.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση της ΚΕΔΜΑ στο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:   ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση καυστήρων και θερμαντικών σωμάτων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 58/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ8Υ465ΘΕΕ-5ΚΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του …

αναγόμωση πυροσβεστήρων

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 59/21-09-2018 (ΑΔΑ: 62Ξ5465ΘΕΕ-ΧΤΤ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος,  εκτιμώμενης αξίας 7.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 02/10/2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης …

Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων

Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 11.998,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στην Π4/2018 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για …

Προμήθεια λεπίδα αποχιονισμού αλατοδιανομέα

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (με συστημικό αριθμό 64518). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 418.733,19 ευρώ με το Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Α …

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συστημικός αριθμός 64535) για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, προϋπολογισμού 92.008,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. Ο εν …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος για το έτος 2018

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2018

themex Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική …