Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων Δήμου Μαραθώνος έτους 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2023 εκτιμώμενης αξίας 17.502.60 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στη με αριθ. 4/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο προσφέρων μπορεί …

Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων ύπνου της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων ύπνου της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης, προϋπολογισμού 10.416,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: …

Προκύρηξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου  Νέας Μάκρης Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα έχοντας υπόψη: Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 …

Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)» όπως περιγράφεται στη με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης …

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.828,56 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην 10/2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. …

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Έργο: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος Χρηματοδότηση : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 1. Ο Δήμος Μαραθώνος …

Προκήρυξη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων Δήμου Μαραθώνος έτους 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους και όσες επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μαραθώνος για το 2023, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε …

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και …

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχει …

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Κ.Α.Π.Η. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του. ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις  του Π.Δ. 270/81 Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) Το Ν.3852/2010 Το π.δ. 99/2017 …

Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Ζώα Συντροφιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και …

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στο ν. 4830/2021

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά …

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση & λειτουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση & λειτουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος

Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και την μείωση των απωλειών ύδατος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες …

Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2023» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …