Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την υπ’ αριθ. 88/2024 …

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κινηματογράφου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την υπ’ αριθ. 87/2024 …

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εξυπηρετητών Συστημάτων και Δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εξυπηρετητών Συστημάτων και Δικτύων Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθώνος» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο …

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 167 & 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις …

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές κ.λπ. στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2025. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ …

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Λυκείου Μαραθώνα Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα έχοντας υπόψη: Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική …

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 275/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί …

Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)», όπως περιγράφεται στην με αριθμό 15/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου …

Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Παροχή Υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος»  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο …

Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 15.672,60 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π8/2023 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της …

Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια[1] με τίτλο «Προμήθεια σάκων και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων», προϋπολογισμού 11.259,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφονται στη με αριθ. …

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος». Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» και λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της επιτροπής ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Μαραθώνος Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψιν: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας …

Προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών εκδηλώσεων και εορτών, εκτιμώμενης αξίας 5.406,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή περιγράφεται στην από 25-09-2023 Τεχνική Έκθεση του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς …

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία …

Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης …

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, ΝΠΔΔ Τετράπολις

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδίατρου Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα …

Πρόσκληση σε πλειοδοτική δημοπρασία

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του ά. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α). Τις διατάξεις των ά. 3, 4 και 6 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α). Τις διατάξεις …

Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαραθώνος» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει …