Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 …

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων-αθλητικών χώρων και κτιρίων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων-αθλητικών χώρων και κτιρίων » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Εκτιμώμενη αξία 19.790,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020 Αριθ. Πρωτ. 1073 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την  προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο προϋπολογισμού 8.600,00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:   ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Διάλυμα Υποχλωριώδες Νατρίου 12-14% …

Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄τάξεως

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020 Αριθ. Πρωτ. 1072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄ τάξεως με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης μέχρι του ποσού των 8.900,00€ …

Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (απολυμαντικά)  του Δήμου Μαραθώνος , εκτιμώμενης αξίας 5.167,50 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη 17/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας …

Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …

Εργασία συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά δύο ομάδες εργασιών: Α) Την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές, Διοικητικές, Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος. Ο Δήμος μας διαθέτει πλήθος κλιματιστικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν τόσο …

Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 10.700,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. …

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και αμαξιδίων καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης …

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (1ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΛ) – Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  Ο Δήμαρχος Δήμου Μαραθώνος διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημοπρασία για την αγορά ακίνητου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου (1ου …

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εκτιμώμενης αξίας 16.485,05 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτη της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν …

Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων – μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε μισθωμένα …

Προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: “Προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια για την διαμόρφωση βελτίωση χώρων υγιεινής, για τη λειτουργεία δομών …

Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: “Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης και εξοπλισμού εστίασης για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  …

Προμήθεια κλιματιστικών για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: “Προμήθεια κλιματιστικών  για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια κλιματιστικών για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ με το …

Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: “Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση για προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης …

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, εκτιμώμενης αξίας 3.875,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 25/09/2020 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού …

Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει το υποέργο (2) «Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό MIS 5035524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Το Π.Δ. 315/99 «Περί εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού συστήματος στους ΟΤΑ» και όπως τροποποιήθηκε. Το υπ’αριθμ.751/10-6-2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006845321 πρωτογενές αίτημα …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο, Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, μέχρι του ποσού των 6.000,00€ με τις ακόλουθες εργασίες και …