Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το Δήμο Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 4.683,13 ευρώ, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π6/2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. πρωτ. …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 315/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες (εταιρείες – …

Παραχώρηση περιπτέρων

Επαναδημοπράτηση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στη Νέα Μάκρη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει  επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της  152/2018απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση  δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου )   στη …

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ:6Χ2Ι465ΘΕΕ-ΡΟΞ) και (ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005965746), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με …

χριστουγννιάτικες εκδηλώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των Χριστουγέννων, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (5.480,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα: ΟΜΑΔΑ Α    (προϋπολογισμού 2.860,00€) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης …

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Μαραθώνος

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 4.871,17 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π7/2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί: α) η …

αλάτι αποχιονισμού

Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) εκτιμώμενης αξίας 3.967,66 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην από 14/11/2019 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών. Για την κάλυψη της …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των …

Ενεργειακή αναβάθμιση στο δημοτικό κολυμβητήριο Μαραθώνα

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016   Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει …

Δήμος Μαραθώνος

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης, συντήρησης, επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής εκτυπωτικών συστημάτων CANON έτους 2019, εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 4/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης …

μελάνια τόνερ εκτυπωτές φωτοτυπικά

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

(Ακολουθούν διευκρινίσεις) Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2019 εκτιμώμενης αξίας 19.964,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στη με αριθ. 5/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο προσφέρων μπορεί να …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ9ΚΗΟΕΠΟ-66Ω ΑΔΑΜ: 19REQ005786387) προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 105/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΒΤΟΕΠΟ-ΔΝΔ ΑΔΑΜ: 19REQ005786326) προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου …

Μίσθωση ακινήτου

Μίσθωση κυλικείου 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνα έχοντας υπόψη: Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008), Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 …

συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων)

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 46/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΒΤ465ΘΕΕ-Χ2Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης (καυστήρων, θερμαντικών σωμάτων) των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 45/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΡ9465ΘΕΕ-5Γ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό …

ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Παροχή εργασιών και προμήθειας θύρας αλουμινίου, ανακατασκευή σχαρών και επισκευή υδρορροής

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή εργασιών και προμήθειας θύρας αλουμινίου, ανακατασκευή σχαρών κεντρικής εισόδου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης και επισκευή υδρορροής στο κλειστό Γυμναστήριο Μαραθώνα προϋπολογισμού 3.500.00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα: Στο …

χημικά κολυμβητηρίου

Προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο προϋπολογισμού 13.000.00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα: Διάλυμα υποχλωριώδες Νατρίου 12-14% κ.β. σε πλαστικά δοχεία των 30  λίτρων ιδιοκτησία μας ή σε δοχείο παλέτας του ενός …

Προμήθεια φορητών απινιδωτών

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2) φορητών απινιδωτών για τα ιατρεία των αθλητικών χώρων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης και του κλειστού Γυμναστηρίου Μαραθώνα, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ …

Υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων προβολής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων προβολής – ενημέρωσης Δημοτών του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 43/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης …