Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων

Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 11.998,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στην Π4/2018 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για …

Προμήθεια λεπίδα αποχιονισμού αλατοδιανομέα

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (με συστημικό αριθμό 64518). O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 418.733,19 ευρώ με το Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Α …

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συστημικός αριθμός 64535) για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, προϋπολογισμού 92.008,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. Ο εν …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος για το έτος 2018

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2018

themex Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική …

Επισκευές σχολείων

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων

themex Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ …

προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό)

Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας (απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους …

κυπαρίσσια - φυτά

Προμήθεια κυπαρισσιών και πικροδαφνών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας φυτών για την επέκταση του κοιμητηρίου ΔΕ Νέας Μάκρης του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 2.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 28/08/2018 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος …

χλώριο

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια

themex Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδες νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 € με το Φ.Π.Α. Για την …

χημικά κολυμβητηρίου

Προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο | Κ.Ε.Δ.ΜΑ.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο προϋπολογισμού 13.000.00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα: Διάλυμα υποχλωριώδες Νατρίου 12-14% κ.β. σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων ιδιοκτησία μας ή σε δοχείο παλέτας του ενός …

4ο νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

O Αντιδήμαρχος Μαραθώνος διακηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στο οποίο θα στεγαστεί το 4Ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) …

Νηπιαγωγείο Γραμματικού

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Γραμματικού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

O Αντιδήμαρχος Μαραθώνος διακηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στο οποίο θα στεγαστεί το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη …

3ο νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

O Αντιδήμαρχος Μαραθώνος διακηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στο οποίο θα στεγαστεί το 3Ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι …

Παραχώρηση περιπτέρων

Εκμίσθωση περιπτέρου στην πλατεία Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος & Νικολάου Πλαστήρα στη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Μάκρη με …

Παραχώρηση περιπτέρων

Εκμίσθωση περιπτέρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την εκμίσθωση του περιπτέρου επί της Λεωφόρου Μαραθώνος (έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου) με τιμή εκκίνησης μισθώματος €100. Η …

Εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέας Μάκρης με τιμή εκκίνησης μισθώματος €800. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7.9.2018 …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής ελαστικών οχημάτων,  εκτιμώμενης αξίας 7.984,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 14/2018 Μελέτη – Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …

υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής συστήματος πυρόσβεσης

Συντήρηση & επισκευή συστήματος πυρόσβεσης στη Ε΄ Κατασκήνωση

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής συστήματος πυρόσβεσης στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας στην Ε΄ Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 4.960,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην από 09-08-2018 Τεχνική Έκθεση της …

Ελαστικά οχημάτων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής ελαστικών οχημάτων,  εκτιμώμενης αξίας 7.984,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 14/2018 Μελέτη – Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών …