Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ναυαγοσωστικής κάλυψης

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του, για το χρονικό διάστημα των 23 ημερών (από 01/06/2019 έως 23/06/2019) συνολικής δαπάνης 24.405,13 € (καθαρή αξία 19.681,56€ + ΦΠΑ 24% 4.723,57€). Οι ανωτέρω υπηρεσίες αντιστοιχούν …

Πρόσκληση εργοληπτών για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση των με αριθμό 260/2018 και 80/2019 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες …

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής Μαραθώνα

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαραθώνος 2019

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης λουτρικών παραλιών  Δήμου Μαραθώνος έτους 2019, με συστημικό αύξοντα αριθμό: …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Εκκενώσεις βοθρολυμάτων & αποφράξεις δικτύων Ε’ κατασκήνωσης

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεων δικτύων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα και Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 9.996,80 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 25/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας …

Προμήθεια εντύπων & φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης.

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εντύπων και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 6.448,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. Π2/2019 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών …

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την …

4 θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Μαραθώνος

Γραφείο τύπου Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Για την χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές και χειροτέχνες-καλλιτέχνες στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης  του Δήμου Μαραθώνος Ο Αντίδημαρχος Μαραθώνος  καλεί τους δικαιούχους άδειας παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου και τους δικαιούχους …

Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 2019

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019, για τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Βαρνάβας, Γραμματικό) δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.996,40 € με …

Συντήρηση κήπων και παρτεριών

Συντήρηση κήπων παιδικών σταθμών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης κήπων των παιδικών σταθμών Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός Νέας Μάκρης, Μαραθώνα παιδικός «Πολυτέκνων» και βρεφονηπιακός «Αμάλθεια», παιδικός Βαρνάβα, ΚΑΠΗ Μαραθώνα και ΚΑΠΗ Νέα Μάκρη , του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου …

Γραφική ύλη

Προμήθεια  ειδών  γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  των ειδών  γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη …

GDPR

Υπηρεσία συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον GDPR

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων με αριθ.679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ …

δάπεδο ασφαλείας

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας παιδικών χαρών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφάλειας, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος, με συστημικό αριθμό 70841. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι …

υδροφόρο όχημα

Προμήθεια υδροφόρου οχήματος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης …

Φρούτα λαχανικά αυγά

Προμήθεια ειδών συσσιτίου για τους παιδικούς σταθμούς (οπωρολαχανικά, φρούτα και αυγά)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών συσσιτίου (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ) για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών παιδικών σταθμών  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 6.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% ) Η κάλυψη της δαπάνης θα της …

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος, …

Ασφάλιση οχημάτων

Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57/21-09-2018 (ΑΔΑ: 6Υ5Π465ΘΕΕ-ΣΛΧ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και την υπ΄αριθμ. 10/2018 Απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 7ΤΥΟ465ΘΕΕ-ΖΡΒ) προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της …

Τεχνική υποστήριξη τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης των οχημάτων και μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 10.900,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτή περιγράφεται στη με αριθ. 23/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου …

Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 5.328,13 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π5/2018 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί: α) η …

Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών | επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 260/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εργολήπτες (εταιρείες – …