προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

*Ακολουθούν διευκρινήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 63.066,40€. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (11η και 12η κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2016).

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 31/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική συμμετοχής ποσού 1.017,20 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.marathon.gr στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας Διαγωνισμοί Προσκλήσεις Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού, ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣΔιευκρινήσεις (τ.ε. 1-8-2017)

Στην μελέτη σχετικά με τις άδειες πρόσβασης στο Windows Server, οι άδειες αφορούν πρόσβαση “ανά μηχάνημα” (Device CAL) και όχι “ανά χρήστη” (User CAL), όπως σημειώνεται εκ παραδρομής στην τελική μελέτη. Για τον λόγο αυτό η προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα αφορά “80 άδειες Windows Server Device CAL 2016 (WinSvrCAL 2016 OLP NL Government DvcCAL)” με χαρακτηριστικό part number “R18-05158”.

Η άδεια χρήσης του Λογισμικού εξυπηρετητών δικτύου αφορά κυβερνητική έκδοση (WinSvrSTDCore 2016 OLP 16Lic NL Government CoreLic) με χαρακτηριστικό part number “9EM-00227”.

Η άδεια χρήσης του Λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου αφορά κυβερνητική έκδοση (OfficeStd 2016 OLP NL Government) με χαρακτηριστικό part number “021-10583”.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •