Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια νερών και εδεσμάτων για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023», εκτιμώμενης αξίας 2.963,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή περιγράφεται στην από 19-09-2023 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 22679/22-09-2023 (ΑΔΑ 9679ΩΛΜ-ΛΜΟ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 467.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 02/10/2023 και ώρα 13:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου).
 2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα εκδιδόμενη από τον e-ΕΦΚΑ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος τους της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 Ν. 4412/16.
 7. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση της από 19-09-2023 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας, καθώς και των όρων της παρούσας πρόσκλησης, και ότι συμμορφώνονται και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτά.
 8. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι θα τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Υπ. Απόφ. 1100/1987 ΦΕΚ 788/Β΄/31-12-1987)
 9. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
 10. Αποδεικτικά στοιχεία εκπροσώπησης ως εξής :
 11. i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 12. ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 1. Την οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο «Οικονομική Προσφορά».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) δύναται να εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαφορετικά γίνονται αποδεκτές, εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω εκτός από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου, μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr έως και τη Δευτέρα 02/10/2023 και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα έντυπα της υπηρεσίας (δικαιολογητικό 11).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν προσφορά ανά Ομάδα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, όπως έχει ορισθεί με τη με αριθ. 486/2023 απόφαση Δημάρχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •