Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

 1. η με αριθ. πρωτ. 8234/12-04-2023 (ΑΔΑ 97Ι5ΩΛΜ-ΠΜΦ & ΑΔΑΜ 23REQ012531237) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, και
 2. η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 318.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης μέχρι την Τρίτη 02-05-2023 έως ώρα 15:00 μ.μ. σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 5/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

 1. Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου,
 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους,
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
 4. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
 5. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας,
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικούς ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
 9. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι α) συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με αριθμό 5/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών β) οι υπηρεσίες που θα παρέχετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή γ) έχετε την εμπειρία και εξειδίκευση για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και δ) το προσωπικό και ο εξοπλισμός που θα διαθέσετε είναι επαρκή και κατάλληλα για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών,
 11. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών.
 12. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, με το οποίο να πιστοποιείται η ποιότητα των υπηρεσιών σας, που αφορούν καθαρισμούς κτιρίων.
 13. Συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ 1 και 2 της με αριθμό 5/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 14. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επιχείρηση.

Ο ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύναται να εκδίδονται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

H υποβαλλόμενη προσφορά απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της Μελέτης, δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά – εκτός από το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr έως και την Τρίτη 02-05-2023 έως ώρα 15:00 μ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •