Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών» Αριθμός Απόφασης: 325/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών εκκενώσεων βοθρολυμάτων κτιρίων – αποφράξεων δικτύων Ε’ Κατασκήνωσης, κτιρίων Δήμου Μαραθώνος, Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Μάκρης» Αριθμός Απόφασης: 331/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ορθή επανάληψη)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους» Αριθμός Απόφασης: 201/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση …

Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024”» Αριθμός Απόφασης: 327/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα …

Περί έγκρισης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 10667/29-04-2024 σύμβασης για την προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 10667/29-04-2024 σύμβασης για την προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού» Αριθμός Απόφασης: 326/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών» Αριθμός Απόφασης: 325/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση Attica Green Expo 2024”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση Attica Green Expo 2024”» Αριθμός Απόφασης: 324/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια γραφικής ύλης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια γραφικής ύλης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 321/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις …

Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία”» Αριθμός Απόφασης: 319/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας …

Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 317/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του …

Αποδοχή διατήρησης προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή διατήρησης προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» Αριθμός Απόφασης: 315/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του …

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Παράταση πρόσληψης έξι (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Παράταση πρόσληψης έξι (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» Αριθμός Απόφασης: 314/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010). β) …

Περί έγκρισης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την «Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού στο δημοτικό φωτισμό του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 311/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) …

Περί έγκρισης διενέργειας εκτάκτων εργασιών επισκευής οροφής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας εκτάκτων εργασιών επισκευής οροφής 2ου ορόφου του 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης  Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 309/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση …

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2024, στο Δήμο Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 306/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του …

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 308/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06- …

Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας λόγω διακοπής υδροδότησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Μαραθώνος λόγω διακοπής υδροδότησης» Αριθμός Απόφασης: 312/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου & χαλαζιακής άμμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου & χαλαζιακής άμμου – 2024 – για τις ανάγκες της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα, της υπηρεσίας ύδρευσης και των κολυμβητικών δεξαμενών, και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 302/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ …

Περί έγκρισης προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων, στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 299/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 …