Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την κοστολόγηση βελτίωσης οδικών κόμβων, δημιουργία νέας οδού και διαμόρφωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την κοστολόγηση βελτίωσης οδικών κόμβων, δημιουργία νέας οδού και διαμόρφωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ …

Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». …

Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που …

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του …

Περί ανάθεσης της υπηρεσίας υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της  υπηρεσίας υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας  στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στο Δήμο Μαραθώνος, ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ 1-2018/001462-001911». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής …

Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2020

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2020». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Περί ανάθεσης της προμήθειας ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 …

Περί ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος μετά τη θεομηνία στις 13 και 14 Δεκεμβρίου του 2020

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος μετά τη θεομηνία στις 13 και 14 Δεκεμβρίου του 2020». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις …

Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης  του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις …

Περί ανάθεσης της προμήθειας για κυλιόμενες και σταθερές μεταλλικές αρχειοθήκες και καθίσματα γραφείου του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας για κυλιόμενες και σταθερές μεταλλικές αρχειοθήκες και καθίσματα γραφείου του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) …

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.». Ο Δήμος Μαραθώνος κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) και ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511Β΄/2-5-2018) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και …

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών για την επισκευή – προμήθεια ανταλλακτικών της πρέσας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης  των υπηρεσιών για την επισκευή – προμήθεια ανταλλακτικών της πρέσας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) …

Περί ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών σειρήνων για την πολιτική άμυνα (Πολιτική Προστασία) του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών σειρήνων για την πολιτική άμυνα (Πολιτική Προστασία) του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες …

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 865/2020 απόφασης Δημάρχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου 1 Σχόλιο

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου υπ’ αριθμ. 865/2020 περί ορισμού επιτροπής ελέγχου εγκαταστάσεων αντλιοστασίου στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων, Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Αναστολή απασχόλησης προσληφθέντων κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή απασχόλησης προσληφθέντων κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς λόγω αναστολής λειτουργίας τους». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 …

Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με …

Περί ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων πυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων πυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις …

Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψηφίων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4674/2020 (Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει …

Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ωρίμανση – προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ωρίμανση – προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 …