Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας του  Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 496/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας Λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας Λευκού αλατιού οδικών δικτύων (αλάτι αποχιονισμού) του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 476/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις …

Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2021 Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2021  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 487/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 …

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε΄  Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 485/2021 Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α /13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων …

Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δομής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» σε αντικατάσταση υπαλλήλου που παραιτήθηκε» Αριθμός Απόφασης: 328/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για …

Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).» Αριθμός Απόφασης: 477/2021 Έχοντας υπόψη: α) …

Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου Β******* Δ******* του Β*******» Αριθμός Απόφασης: 960/2020 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114/Α/2006) γ) Τις διατάξεις …

Περί ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Απόφασης: 473/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του …

Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τοπογραφική αποτύπωση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη: α) τοπογραφικού διαγράμματος στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 χώρου προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων, β) Χωροθέτηση Π.Χ Παραλίας Τύμβου και γ) Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Καλετζίου του Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: …

Περί προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 460/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του …

Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για αγορά οικοπέδου για επέκταση προαυλίου χώρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για αγορά οικοπέδου για επέκταση προαυλίου χώρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης» Αριθμός Απόφασης: 450/2021 Έχοντας υπόψη: Την παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του …

«Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: ««Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού) Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 456/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του …

Αποδοχή αίτησης παραίτησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Β******* Δ******* και αντικατάστασή του» Αριθμός Απόφασης: 455/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές …

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών (ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών)» Αριθμός Απόφασης: 445/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του …

Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας» Αριθμός Απόφασης: 214/2021 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου» β) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 217 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 …

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων εντός της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων εντός της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 453/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις …

Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα» Αριθμός Απόφασης: 447/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, …

Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οστεοθυρίδων” για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 443/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες …

Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO» Αριθμός Απόφασης: 440/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες …

Περί έγκρισης διενέργειας των εργασιών καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των εργασιών καθαρισμού διαφόρων επιφανειών από συνθήματα, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 439/2021 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου …