Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2023» Αριθμός Απόφασης: 374/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας εντύπων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας εντύπων πολλαπλών εκτυπώσεων για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων καθώς και  ενημερωτικού υλικού για το Μουσείο, του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης …

Άσκηση εφέσεων κατά οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση εφέσεων κατά των με αριθ. 1) 3314/2024, 2) 3316/2024, 3) 4400/2024 και 4) 4683/2024 οριστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 19ο Τριμελές) και διορισμός εξειδικευμένου δικηγόρου» Αριθμός Απόφασης: 367/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) 1. …

Περί ανάθεσης της “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία”» Αριθμός Απόφασης: 360/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις …

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: …

Περί ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια γραφικής ύλης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια γραφικής ύλης για το Δήμο Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 365/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου …

Αναστολή πρωινής εκπαιδευτικής λειτουργίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή πρωινής εκπαιδευτικής λειτουργίας Βρεφικών – Βρεφονηπιακών – Παιδικών σταθμών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων Δήμου Μαραθώνος και Ειδικών σχολείων Παμμακαρίστου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 366/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του …

Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 364/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), …

Περί έγκρισης δημοσίευσης σε εφημεριδα περίληψης κανονιστικης αποφασης Δ.Σ 84/2024

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης δημοσίευσης σε εφημεριδα περίληψης κανονιστικης αποφασης Δ.Σ  84/2024 του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 363/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών …

Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδox μερικής απασχόλησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση …

Περί έγκρισης δημοσίευσης για τη συγκέντρωση δώρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης δημοσίευσης για τη συγκέντρωση δώρων (λαμπάδες, παπούτσια, παιχνίδια κ.λπ.) για τα μικρά παιδιά του Δήμου μας που έχουν ανάγκη, ώστε και εκείνα να περάσουν τις Άγιες Μέρες με αίσθημα ζεστασιάς και φροντίδας του  Δήμου Μαραθώνος με την …

Aνάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους, πάνω σε έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και λογοτεχνίας” και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  “Ποια Ελένη;” των Ρέππα- Παπαθανασίουτου  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός …

Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας σε σειρά μαθημάτων για ενηλίκους και νέους, πάνω σε έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και λογοτεχνίας” και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης  “Ποια Ελένη;” των Ρέππα- Παπαθανασίουτου  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός …

Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων, με σκοπό την σκηνική πρακτική και παρουσίαση των θεατρικών έργων Α) από την Θεατρική Πειραματική Σκηνή του Δήμου Μαραθώνος ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ»  Β) ορθοφωνία, θεατρικό τραγούδι, κινησιολογία από την Θεατρική Σκηνή …

Περί έγκρισης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ειδικών θεατρικών μαθημάτων, με σκοπό την σκηνική πρακτική και παρουσίαση του θεατρικού έργου τα Σκουπίδια του Γιάννη Ξανθούλη του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 341/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο …

Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος”» Αριθμός Απόφασης: 340/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ …

Περί ανάθεσης της σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος» Αριθμός Απόφασης: 338/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 118 …

Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2024

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2024  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» Αριθμός Απόφασης: 336/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου …

Περί έγκρισης εκτάκτων εργασιών επισκευής οροφής 2ου ορόφου του 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εκτάκτων εργασιών επισκευής οροφής 2ου ορόφου του 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» Αριθμός Απόφασης: 334/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις …

Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου & χαλαζιακής άμμου – 2024 – για τις ανάγκες της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα, της υπηρεσίας ύδρευσης και των κολυμβητικών δεξαμενών» Αριθμός Απόφασης: 333/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις …