Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός γραμματέα της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης:    1032/2019 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του άρθρου 70  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) Την υπ αριθ  199/2011   απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση-Σύνθεση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 1031/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 70  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Την υπ αριθ 199/2011  απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Έγκριση κανονισμού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1030/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) δ) Τον Οργανισμό …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τροποποίηση Απόφασης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Αποφ.:    977/2019   ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 974/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ »  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Τοποθέτηση υπαλλήλων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1028/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1025/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3250/2004  όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3536/2007 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών και τόνερ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης      1027/2019          Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1023/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1022/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Απόφασης 965/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1021/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1020/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής  Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 64 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1004/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) δ) Τον Οργανισμό …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση – Τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1003/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) δ) Την υπ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 1002/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 246 & 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 & 101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 999/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού και διάνοιξης οδών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης 998/2019         ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού και διάνοιξης οδών Περιπάτου και Κυβέλης στην Αγ. Μαρίνα της Κοινότητας Νέας Μάκρης, για την καταστολή της πυρκαγιάς της 5/9/2019». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 982/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.15 & 16 του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός χρηστών Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Απόφασης: 995/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρ. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρ. 194 του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Απόφασης: 996/2019 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της …