Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση απασχόλησης ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 590/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) γ) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Διατήρηση ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:   523/2019 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ του αρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Διατήρηση ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:   522/2019 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ του αρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Διατήρηση ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:   521/2019 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ του αρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     563/2019             ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των κουφωμάτων αλουμινίου της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής   Έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αυτοδίκαιη απόλυση Γενικού Γραμματέα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 517/2019                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του ν.3584/2007. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010). …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφων Τοπικών Συμβουλίων Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 558/2019 ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφων Τοπικών Συμβουλίων Δήμου Μαραθώνος για τον μήνα Απρίλιο 2019. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος   Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010). β) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 557/2019 ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος για τον Απρίλιο 2019.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος  Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010). β)  Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 556/2019 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχων Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 555/2019                ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων Δήμου Μαραθώνος  για τον μήνα Απρίλιο 2019.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος  Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87Α/2010). β)  Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου υποστήριξης Νομικού Προσώπου Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 554/2019                                                                   ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου που απασχολείται για τη γραμματειακή – λογιστική υποστήριξη Νομικού Προσώπου του Δήμου Μαραθώνος για τον μήνα Απρίλιο 2019. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στους μόνιμους υπαλλήλους Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 553/2019 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας μηνός Απριλίου 2019».   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών ειδικών συνεργατών Δημάρχου Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 552/2019 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στους ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου Μαραθώνος για τον μήνα Απρίλιο 2019». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών στο εργατοτεχνικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 551/2019                                  ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στο εργατοτεχνικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών Δημοτικής Αστυνομίας Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 550/2019                                      ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Κατανομή υπερωριών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. μηνός Απριλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 549/2019 ΘΕΜΑ: «Κατανομή υπερωριών, καθώς και ανάθεση πραγματοποίησης νυχτερινής εργασίας στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Μαραθώνος μηνός Απριλίου 2019».                            ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Επιτροπή διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 588/2019 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β) Τις διατάξεις του …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 569/2019 ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄)  Εξουσιοδότηση υπογραφής γ) Τις …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 567/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών β)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» γ) …

Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 566/2019 ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών γ)  Την …