προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 …

Αποκατάσταση ζημιών

Έργο αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες στον Μαραθώνα

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, …

Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας 4.592,83 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π4/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 που αφαιρέθηκαν από το …

προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 606.018,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και των τμημάτων 4, 5 και 6 (Ομάδες …

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνος, …

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

*Ακολουθούν διευκρινήσεις Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού, με κριτήριο κατακύρωσης της …

εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων

Εκκενώσεις λυμάτων και αποφράξεις δικτύων | Ε’ Παιδική Κατασκήνωση

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες εκκενώσεων λυμάτων και αποφράξεων δικτύων στις εγκαταστάσεις της Ε’ Παιδικής Κατασκήνωσης καθώς και στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 15.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Υποστήριξη στο Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες υποστήριξης παραμετροποίησης προγραμμάτων GENESIS διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών και μισθοδοσίας. εκτιμώμενης αξίας 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και …

Singular Genesis Δήμου Μαραθώνος

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Μαραθώνος | Ετήσια release Genesis

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων GENESIS για το έτος 2017 (ετήσια RELEASE), εκτιμώμενης αξίας 11.997,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 2/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και …

Καθαριότητα Μαραθώνα

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού εγκαταστάσεων | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης …

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης στα σχολικά κτήρια, στα δημοτικά κτήρια στο σταθμό Μεταφόρτωσης και στην Ε’ Κατασκήνωση, εκτιμώμενης αξίας 7.100,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη …

Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 15.000 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 10/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

αποψίλωση

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 4/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης …

Καθαριότητα Μαραθώνα

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης …

τσιμεντοσανίδες

Προμήθεια τσιμεντοσανίδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τσιμεντοσανίδων για εξωτερική επένδυση στην πρόσοψη του δημοτικού κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 496,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη από …

καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων

Καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων παιδικών σταθμών του “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης ταπήτων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με …