Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 15.000 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 10/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του …

αποψίλωση

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες αποψίλωσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποψίλωσης της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 4/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης …

Καθαριότητα Μαραθώνα

Ε’ κατασκήνωση | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε΄κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης …

τσιμεντοσανίδες

Προμήθεια τσιμεντοσανίδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τσιμεντοσανίδων για εξωτερική επένδυση στην πρόσοψη του δημοτικού κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 496,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη από …

καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων

Καθαρισμός και φύλαξη ταπήτων παιδικών σταθμών του “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης ταπήτων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. …

αποκατάσταση οδικού δικτύου

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων (επανάληψη)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Μαραθώνος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων: μία (1) θέση επί του …

Πάγκος πικ-νικ και ξύλινη αποθήκη

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια πάγκων πικ-νικ και ξύλινης αποθήκης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ξύλινος πάγκος και σπιτάκι), εκτιμώμενης αξίας 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Παιδικοί σταθμοί της “ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ” | Συντήρηση ανελκυστήρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (παιδικός σταθμός Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μάκρης, παιδικός σταθμός «Πολύτεκνων» Μαραθώνας) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω υπηρεσίας θα …

Εξοπλισμός κουζίνας

Ε’ Κατασκήνωση | Προμήθεια εξοπλισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος (ψύκτες και πλυντήρια), εκτιμώμενης αξίας 6.150,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 26293/10-5-2017 Τεχνική Έκθεση …

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κ.λπ. για κήπους και παρτέρια

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σπόρους, φυτά, δενδρύλλια για κήπους και παρτέρια, κλπ. του Δήμου και της Ε΄κατασκήνωσης, εκτιμώμενης αξίας 4.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 3/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου …

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης γκαζιού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής της εγκατάστασης και συσκευών γκαζιού της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 1.300.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 6/2017 Μελέτη της …

επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

Ε’ Κατασκήνωση | Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 5/2017 Μελέτη της διεύθυνσης …

Παραχώρηση περιπτέρων

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της 126/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και των 55/17 και 152/17 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου …

Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από …

Επισκευές σχολείων

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους …