Συντήρηση κήπων και παρτεριών

Συντήρηση κήπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ από την “Τετράπολις”

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) η με αριθ. 44/6-4-2017 …

Γραφική ύλη

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την “Τετράπολις” (ΝΠΔΔ)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ο Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη …

Λογιστική υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη | Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στη , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το αντικείμενο των εργασιών θα αφορά στη λογιστική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή …

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα | Βελτίωση εγκαταστάσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: , με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της …

Είδη καθαριότητας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την , εκτιμώμενης αξίας 6.451,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.548,38€, τα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα Γ-1.6 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. η με αριθ. Π1/2017 μελέτη και η με αριθ. πρωτ. 6122/29-3-2017 διακήρυξη). Για την …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 298.594,34 …

ανελκυστήρες

Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Σχολικές Επιτροπές

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 96/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί στην συντήρηση των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017, …

Επαναληπτική δημοπρασία – καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 …