Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Αλίκη του Δήμου Μαραθώνα», όπως περιγράφεται στην με αριθμό Π1/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Η ανάθεση θα γίνει μέχρι του ποσού των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων που θα προκύψουν από την παρούσα διαδικασία δεν θα ξεπεράσει το ποσό του προϋπολογισμού.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 7093/21-03-2024 (ΑΔΑ 66ΞΑΩΛΜ-1Β5) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 244 για τα οικονομικά έτη 2024-2025 (2024: 22.000,00€ & 2025: 15.200,00€).

Παρακαλούμε όπως, μέχρι την Τρίτη 30-04-2024 μας αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 14:30 μ.μ. σχετική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υπηρεσιών.

Αφού λάβετε υπόψη την  με αριθμό Π1/2024 Μελέτη, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας)  μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 • Πιστοποιητικό/ βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 • Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Μελέτη.

 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.  
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικούς ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς) στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη έκδοσης σε βάρος σας διοικητικής ή δικαστικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε ότι:

α) συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με αριθμό Π1/2024 Μελέτης και ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχετε είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή.

β) έχετε τα δικαιώματα για την διανομή και εκμετάλλευση των κινηματογραφικών ταινιών που έχετε στον κατάλογο σας.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Η κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει  στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης σε κλειστό φάκελο ως εξής: 

Στον κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α.    Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.    Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ.    Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ.    Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (ΤΡΙΤΗ 30-04-2024, ΩΡΑ 14:30 μ.μ.) και ο τίτλος της προς προμήθεια υπηρεσίας [ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΆΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ].

ε.    Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνονται:

 • τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (τα ως άνω σχετ. έγγραφα 1-10)
 • ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Όλα τα παραπάνω – ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail: info@marathon.gr ή στο promithies@marathon.gr έως και την Τρίτη 30-04-2024 ώρα 14:30 μ.μ.

Η επιλογή των οικονομικών φορέων, στους οποίους θα γίνει η ανάθεση των υπηρεσιών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κινηματογράφου Αλίκη του Δήμου Μαραθώνα, θα γίνει βάσει της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών συμμετοχής και με βάσει τον προγραμματισμό των ταινιών προβολής από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *